Islamitische Theologie

Ben je geïnteresseerd in de islam en wil je hiervan graag je beroep maken? Wil jij in gesprek gaan over levensbeschouwelijke kwesties, het leven van de profeet en de islambeleving? Of over de relatie tussen islam en politiek, wetgeving en opvoeding?
Dan is de opleiding islamitische theologie aan de IUA iets voor jou! Deze opleiding leert jou te zoeken naar antwoorden op de grote vragen van het leven. De opleiding islamitische theologie is een opleiding waarbij je je kunt specialiseren als imam/islamitisch geestelijk werker of leraar islamgodsdienst.

Bij de IUA volg je de eerste twee jaar een brede opleiding islamitische theologie. In deze brede opleiding krijg je inzicht in de islamitische theologie, waaronder de volgende vakken aan bod komen: Qur’anwetenschappen, Hadithwetenschappen, Usul al-Fiqh, Tafsir, ‘Ilm al-Kalam, Sira: levensloop van de profeet, Geschiedenis van de islam, Qur’an recitatie en Arabisch.

Naast de islamitisch theologische vakken word je ook voorbereid op de Nederlandse context. Om tevens goed om te kunnen gaan en in dialoog te treden met cliënten, leerlingen en collega’s met andere religieuze achtergronden worden ook de onderstaande vakken aangeboden: Levensbeschouwing, Geschiedenis van Nederland, Moslims in Nederland, Jodendom, Christendom, Hindoeïsme, Boeddhisme en Humanisme.

Verder besteed je aandacht aan de onderzoekvaardigheden middels de vakken: Effectief studeren, Literatuuronderzoek en Observatieonderzoek.

In de eerste twee jaren volgen de studenten islamgodsdienst en islamitisch geestelijk werker gezamenlijk een breed op ‘bildung’ gericht gezamenlijk programma. Naast kennisverwerving van de Arabische taal is het programma opgebouwd uit doorgaande programmalijnen: theoretische oriëntatie op het beroep, praktische beroepsvoorbereiding en vakinhoudelijke voorbereiding.

In het eerste jaar ligt het accent op een brede introductie in de islamitische theologie. In de vakinhoudelijke lijn wordt met name aandacht besteed aan theologische vakken en islamitische geschiedenis, terwijl in de beroepsgerichte lijn vakken als pedagogiek en geschiedenis centraal staan. Daarnaast krijgt de student de gelegenheid zich in oriënterende stages te verdiepen in de praktijk van onderwijs en geestelijke verzorging. De student verwerft zo inzicht in de eigen traditie en krijgt zo vertrouwen in zichzelf.

Het tweede jaar staat de ontmoeting met andere levensbeschouwelijke tradities centraal en verwerft de student kennis van christendom, jodendom, oosterse godsdiensten en humanisme. In de beroepsgerichte lijn wordt aandacht besteed aan psychologie, gespreksvoering, godsdienstsociologie en ethiek en wordt de oriënterende praktijklijn voortgezet. Gedurende dat jaar maakt de student de keuze voor een van de twee specialisaties.

Het derde jaar is gericht op de verdere ontwikkeling in de gekozen specialisatie. De student geestelijke verzorging verdiept zich nader in de competenties die voor het beroepsperspectief nodig zijn als het houden van preken, het vormgeven van rituelen en gespreksvoering in een pastorale context. De student islamgodsdienst legt daarbij het accent op thema’s als klasse management, toetsen en beoordelen en vakdidactiek. Via een stage vindt een verdere verdieping in de praktijk van het beroep plaats. Via keuze minors en een eventuele stage in het buitenland heeft de student de gelegenheid zich breder te ontwikkelen.

In het vierde jaar staat de integratie van kennis en verworven vaardigheden centraal. Via een nadere verdieping in onderzoeksmethodologie wordt de student voorbereid voor, afhankelijk van de specialisatie, een vakdidactisch meesterstuk of een theologische verhandeling en het afstudeeronderzoek en wordt de afstudeerstage ingevuld.

De opleiding islamitische theologie is tevens een goede basis voor verdere levensbeschouwelijke en theologische masteropleidingen.

Als je in het bezit bent van een mbo-4, havo- of vwo-diploma dan kun je starten met de opleiding. Ben je niet in het bezit van één van deze diploma’s dan kun je het 21+ traject volgen. Als je een mbo-4, havo-of vwo-diploma hebt en je wilt onnodige vertragingen en teleurstellingen voorkomen, dan is het 21+ traject een mooie start.

Meer informatie?

Wil je meer weten, kom dan naar één van onze open dagen. Natuurlijk kun je ons ook e-mailen. Dat kan via info@i-ua.nl

Extra info

*De opleiding islamitische theologie is een nieuwe opleiding die op dit moment nog niet is erkend door de NVAO.
De opleiding wordt ingericht op hbo-niveau en zal zodra dat mogelijk is voor erkenning worden voorgedragen.